Voor de najaar competitie 2011 heeft Hans Preuter de taken overgenomen van Gerard Dijkland voor één seizoen. Hierdoor hebben we in het voorjaar van 2012 geen jeugdcompetitieleider meer. Het afdelingsbestuur is dientengevolge naarstig op zoek naar kandidaten die een essentiële bijdrage willen leveren aan de beoefening van de tafeltennissport voor alle jeugdcompetitiespelers in de afdeling Oost. Via deze weg roepen wij belangstellenden op te reageren naar Pieter Huiskes, voorzitter afdelingsbestuur, of Sven Kaptein, afdelingsbestuurslid Breedtesport. Ook wanneer u denkt geschikte kandidaten in uw omgeving te hebben waarmee contact opgenomen zou kunnen worden, nodigen wij u uit te reageren richting bovengenoemde personen. Géén jeugdcompetitieleider betekent namelijk géén competitie en behoort daardoor dus tot één van de meest gewaarde functies binnen de afdeling. De kandidaten zullen door een delegatie van het afdelingsbestuur worden uitgenodigd voor een gesprek waarin de wederzijdse verwachtingen en de benodigde ondersteuning onderwerp van gesprek zullen zijn.

Taakomschrijving jeugdcompetitieleider
 • is verantwoordelijk voor de indeling  (deze taak kán indien gewenst door een ander persoon, welke zich reeds heeft gemeld);
 • de wekelijkse gang van zaken m.b.t. planning en uitvoering van de jeugd competitie conform het Competitiereglement
 • draagt zorg voor de communicatie omtrent competitiezaken, dit zal in het wekelijkse competitie bulletin verschijnen (welke iemand anders maakt en verstuurt);
 • onderhoudt de contacten met de wedstrijdsecretarissen;
 • onderhoudt de contacten met de portefeuillehouder Breedtesport van het afdelingsbestuur;
 • onderhoudt de contacten met collega-competitieleiders (o.a. middels een halfjaarlijks competitieleidersoverleg).

Profiel competitieleider
 • kan het competitiereglement hanteren;
 • kan goed communiceren;
 • kan zelfstandig beslissingen nemen;
 • kan planmatig en nauwgezet werken;
 • heeft enige affiniteit met computers en dient te beschikken over een computer met internet aansluiting.

Functie-uitoefening
De competitieleider werkt binnen de gestelde kaders (lees competitiereglement) en is beslissingsbevoegd. Het afdelingsbestuur blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

Ontwikkelingsmogelijkheden
De nieuwe competitieleider zal in de eerste competitie worden bijgestaan door de vertrekkende competitieleider. Dit betekent ondersteuning bij de indeling van de competitie en advisering tijdens het verloop van deze competitie. Voorts vindt er ondersteuning plaats vanuit het afdelingsbestuur.

Benodigde tijd
Het uitvoeren van deze functie kost ongeveer 2-3uur per week. De indeling vooraf (welke eventueel door iemand anders gedaan kan worden) kost 15-25uur.

Beloning/Onkosten
De beloning bedraagt 1 euro per team per competitie. Voor overleg e.d. wordt een onkostenvergoeding gegeven van 19 eurocent/kilometer.