FacebookTwitterYoutube
Sport Europe


Kampen, februari 2006

Het bestuur nodigt de leden van de ttv Kampenion van harte uit om op donderdag 9 maart as. aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering die vanaf 20.00 uur in sporthal De Maten wordt gehouden. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom. Zij hebben weliswaar geen stemrecht, maar kunnen wel aan de beraadslaging deelnemen. Goed om te vermelden is nog dat jeugdleden vanaf hun veertiende jaar stemrecht hebben. Hierna leest u de agenda.

Het bestuur

 AGENDA van de Algemene Ledenvergadering (ALV)

 1. Opening;

 

 1. Notulen ALV van 7 maart 2005;

 

 1. Ingekomen stukken;

 

 1. Terugblik door de voorzitter;

 

 1. Jaarverslag secretariaat;

 

 1. Jaarverslag ledenadministratie;

 

 1. Jaarverslag penningmeester en begroting 2006;

(op de avond van de vergadering ter inzage)

 

 1. Jaarverslag kascommissie en verkiezing nieuwe leden kascommissie;

 

 1. Jaarverslag wedstrijdsecretarissen en bekendmaking aanmoedigingsprijzen jeugd en senioren;

 

 1. Jaarverslag activiteitencommissie;

 

 1. Jaarverslag redactie De Skoever ;

 

 1. Jaarverslag trainers /Technische Commissie (TC);

 

 1. Bestuursvoorstel tot contributieverhogingen 2006 en 2007

Het bestuur stelt voor de contributie over 2006 (eenmalig bedrag in het najaar) en 2007 te verhogen met een aanzienlijk percentage van 12 á 13%; dit komt ongeveer neer op een bedrag van 1 euro per maand.

Voor een toelichting verwijst het bestuur je naar de informatie in de bijlage die de leden hebben ontvangen.

 

 1. Bestuursvoorstel (overig) en -mededelingen

Het bestuur richt zich tot de ALV met een voorstel en een aantal mededelingen. Een toelichting op het voorstel en de mededelingen vind je verderop in deze bijlage.

  • Voorstel: de functionarissen wedstrijdsecretaris SENIOREN en JEUGD maken niet langer deel uit van het bestuur; daarvoor is een wijziging van de statuten noodzakelijk (zie hieronder *);

  • Mededeling: het bestuur van Kampenion bestaat vanaf heden uit vijf personen: voorzitter, secretaris (vacant), penningmeester en twee algemene leden (adjuncts)

  • Mededeling: Kampenion telt vanaf heden naast de commissies Technische Commissie (TC), Activiteitencommissie, en Jeugdcommissie ook een Geldwervingscommissie.

  • Mededeling: Getracht wordt om het vertrek van hoofdtrainer Freek Dekker intern op te vangen; dit in overleg met de TC.

  • Mededeling: Het clubblad wordt vanaf september 2006 in principe alleen nog digitaal verspreid; via e-mail en website. Zij die niet over internet beschikken krijgen maandelijks een afdruk.

  • Mededeling: Bij behaalde kampioenschappen ontvangen spelers van jeugdteams vanaf heden een medaille en spelers van seniorenteams een bloemetje.

 

 1. Bestuursverkiezing;

  • Voorzitter Henny Boxman is vorig jaar door de ALV op eigen verzoek- voor één jaar benoemd. Hij is bereid opnieuw een jaar aan te blijven mits de ALV akkoord gaat.

  • Jan Ringenier is aftredend als bestuurslid en hij stelt zich niet herkiesbaar. Mits de ALV akkoord gaat met voorstel onder 14a blijft hij wel aan als wedstrijdsecretaris JEUGD. Bij een te lage opkomst kan (vanwege het ontbreken van het vereiste quorum) een tweede ALV nodig blijken. Jan is bereid in die periode als waarnemend wedstrijdsecretaris te fungeren.

  • Het bestuur stelt de ALV voor om Marcel Makkink te benoemen als bestuurslid; het bestuur heeft in overleg met Marcel besloten dat hij de portefeuille technische zaken gaat bekleden.

 

 1. Vooruitblik door de voorzitter;

 

 1. Rondvraag;

 

 1. Sluiting.

 
*)

Voor de wijziging van de statuten is het noodzakelijk dat twee/derde van het aantal leden aanwezig is en bovendien moet dan twee/derde van de aanwezigen voor het voorstel stemmen. Aangezien het niet reëel is te veronderstellen dat het benodigde aantal leden op donderdag 9 maart aanwezig is, is een tweede vergadering noodzakelijk. Die tweede vergadering zal niet worden gehouden op donderdag 16 maart (zoals was aangegeven in de informatie over de ALV), maar op donderdag 23 maart as.