FacebookTwitterYoutube
Sport Europe


De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Afdeling Oost heeft op donderdag 20 november jl. een aantal besluiten genomen die er onder andere op gericht zijn om de jeugd meer wedstrijden te laten spelen. In dit document informeer ik de liefhebber over die besluiten. Overigens is ook een aantal besluiten genomen op het terrein van de senioren. Senior leden doen er dan ook goed aan deze bijdrage te lezen.

Deze bijdrage heeft in clubblad De Skoever van december 2008 gestaan. Ik constateerde de afgelopen weken echter dat een aantal verenigingen uit Twente deze informatie (ook) op de website heeft vermeld. Een goed voorbeeld dat navolging verdient. Bij deze!

Aanleiding
Het aantal competitiespelende jeugdleden en daarmee uiteraard ook het aantal teams is de laatste jaren fors teruggelopen. Daarvoor is wellicht een aantal oorzaken aan te wijzen. Bijvoorbeeld:
1. (oudere) jeugdleden krijgen vaker een baantje op de zaterdag;
2. het aanbod van vrijetijdsbestedingen is fors uitgebreid en tafeltennis is een sport waarmee niet op te vroege leeftijd kan worden begonnen.
3. jeugdleden vinden dat zij onvoldoende competitiewedstrijden spelen. Immers, van de twaalf maanden waarvoor contributie wordt betaald, speelt een lid slechts zo n 5½ maand competitie (van half september t/m eind november en van begin februari t/m eind april).

Ad 1
Op zich is hier niet zo heel veel aan te doen. Weliswaar zou ervoor kunnen worden gekozen om wedstrijden tussen oudere jeugdspelers (16 jaar en ouder) op de vrijdagavond te laten spelen, maar ook dit levert weer problemen op. Denk bijvoorbeeld aan:
o Niet iedere vereniging beschikt op de vrijdagavond over zaalruimte.
o Bij verenigingen die wel op vrijdagavond de beschikking hebben over zaalruimte, spelen de senioren dan vaak competitie. Het is dan de vraag of er voldoende ruimte is.
o De jeugdcompetitie in de Afdeling Oost is niet onderverdeeld in junioren, kadetten, pupillen en welpen waardoor er ook jongere spelers in de hogere klassen spelen.

Ad 2
Ook hier is niet zo heel veel aan te doen. Wel kunnen we natuurlijk met elkaar de
tafeltennissport en competitie zo aantrekkelijk mogelijk maken. Tijdens de ALV is
bijvoorbeeld de opmerking gemaakt dat (met name) jeugdcompetitiewedstrijden te lang duren. In welke sport zie je dat jeugdwedstrijden afhankelijk van het niveauverschil zo n vier uren kunnen duren? Toegezegd is dat die opmerking wordt meegenomen.

Ad 3
Met name op dit onderdeel liggen er wat mogelijkheden. Om die reden is ook gezocht naar een oplossing in het meer laten spelen van wedstrijden via het uitbreiden van het aantal teams in de poules. Hierover straks meer.

Veranderingen jeugdcompetitie
Doordat het aantal teams in de afgelopen jaren fors is teruggelopen, werd het voor de
competitieleiders steeds moeilijker om de competitie op een goede manier in te delen. Daarbij speelt ook een rol dat enkele grotere verenigingen (wel) groter worden en meer teams inschrijven in de competitie.
In de afgelopen tijd is nagedacht over oplossingen om én (1) de competitie beter te kunnen indelen, én (2) de jeugd meer wedstrijden te laten spelen.

Allereerst een betere competitie-indeling.
We kunnen stellen dat de fusie tussen de drie regio s IJsselstreek, Twente en Zwolle zich tot nu toe vrijwel beperkt heeft tot een bestuurlijke fusie. Immers de competities bleven gescheiden, met uitzondering van de Hoofdklasse.
Zoals aangegeven wordt het voor competitieleiders met name bij de jeugdcompetitie steeds moeilijker om de competities goed in te delen. Klassen bestaan vaak nog slechts uit één of twee poules. En omdat een enkele vereniging (wel) groter en groter wordt, wordt het meer regel dan uitzondering dat teams van één vereniging in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit is een onwenselijke situatie. Het afdelingsbestuur en de competitieleiders vonden dit reden om eens kritisch te kijken naar de bestaande competitie-indeling. Zij kwamen al vrij snel tot de conclusie dat het aanbeveling verdient om met één afdelingscompetitie te gaan werken. Wel wordt hierbij de reisafstand en -tijd als aandachtspunt meegenomen. Een maximale reistijd van 40 minuten is daarbij genoemd. Het woord maximale staat met opzet tussen aanhalingstekens, omdat uitzonderingen mogelijk moeten blijven. Je hebt nu eenmaal te maken met verenigingen die geografisch gezien in een uithoek zitten . Maar zij hebben vaak ook in de bestaande situatie al te maken met langere reistijden. Bij die reistijd van 40 minuten is nog het volgende criterium meegegeven: hoe lager de speelklasse, hoe meer de hand moet worden gehouden aan die 40 minuten als maximale reistijd . Natuurlijk weer voor zover dit mogelijk is.
André-Jan Oldenkamp, RCL Zwolle, heeft een tabel gemaakt waarin de reisafstanden en reistijden zijn opgenomen. Hieruit zijn voor iedere vereniging de afstanden en de reistijden naar alle verenigingen in de afdeling Oost af te lezen. De competitieleiders houden bij de indeling van de competitie zoveel mogelijk rekening met een maximum reistijd van 40 minuten.

In de structuur van de jeugdcompetitie worden enkele wijzigingen aangebracht en zij komt er als volgt uit te zien:
o Hoofdklasse; één poule van 8 teams; alle teams spelen eenmaal tegen elkaar en vervolgens gaan de nummers 1 t/m 4 verder in een promotiegroep en de nummers 5 t/m 8 verder in een degradatiegroep. Hoewel het nog niet helemaal zeker is, wordt eraan gedacht om in de promotiegroep met halve finales (uit en thuis) en een finale (neutraal terrein) te gaan werken, terwijl de teams in de degradatiegroep elkaar nog eenmaal treffen en wel contra aan het eerste deel van de competitie (toen uit is dan thuis en omgekeerd).
o 1e klasse; drie poules van 6 teams (volledige competitie);
o 2e klasse; vier poules van 6 teams (idem);
o 3e klasse; vier poules van 6 teams (idem);
o 4e klasse; eerst nog vijf poules van 6 teams; daarna nog vier (idem);
o 5e klasse; zes poules van 6 teams; op termijn zeven (idem);
o wp-klasse; afhankelijk van het aantal aangemelde teams.

De voorjaarscompetitie 2009 wordt gebruikt om tot deze structuur te komen. Vanaf de najaarscompetitie 2009 is zij dus een feit.

Op voorstel van het afdelingsbestuur heeft de ALV besloten met ingang van de voorjaarscompetitie 2009 voor wat betreft de jeugdcompetitie te gaan werken met flexibele regiogrenzen.

Het meer laten spelen van wedstrijden.
Zoals al eerder aangegeven wordt er van de twaalf maanden in een jaar slechts zo n 5½ maand competitie gespeeld; al met al dus nog minder dan de helft van het jaar. Dit is te weinig.
Als je dan denkt aan een oplossing, kom je al snel op het vergroten van de poules.
Daarbij hebben we dan te maken met het feit dat de periode na de zomervakantie korter is dan de periode voor de zomervakantie. Dus zijn er voor de najaarscompetitie minder zaterdagen beschikbaar dan voor de voorjaarscompetitie.
Gedacht is nog aan de mogelijkheid om in de hele jeugdcompetitie in het najaar te werken met poules van 8 waarbij alle teams eenmaal tegen elkaar spelen en vervolgens verder gaan in een promotie- (nummers 1 t/m 4) en degradatiegroep (nummers 5 t/m 8). Dit is echter veel te bewerkelijk voor de competitieleiders, want deze constructie betekent dat zij na zeven wedstrijden voor alle klassen nieuwe indelingen en speelschema s moeten maken. Bovendien moeten de wedstrijdsecretarissen daarover worden geïnformeerd waardoor die competities eigenlijk even moeten worden stilgelegd. En dan schiet je je doel voorbij.
Daarom is het idee geopperd om te onderzoeken of het mogelijk is dat in de najaarscompetitie in poules van 6 wordt gespeeld en in de voorjaarscompetitie in poules van 8.  Ondergetekende, RJCL Zwolle, heeft dit onderzocht en dit blijkt mogelijk te zijn. Natuurlijk heeft dat wat consequenties; zo is de degradatieregeling in de najaarscompetitie zwaarder dan in de voorjaarscompetitie.

Voortbordurend op het hiervoor genoemde overzicht van de gewijzigde structuur ziet de competitie-indeling er in de voorjaarscompetities (vanaf 2010) qua structuur als volgt uit:
o Hoofdklasse; één poule van 8 teams;
o 1e klasse; twee poules van 8 teams;
o 2e klasse; drie poules van 8 teams;
o 3e klasse; drie poules van 8 teams
o 4e klasse; drie poules van 8 teams;
o 5e klasse; vijf poules van 7 of 8 teams.
o Wp-klasse; afhankelijk van het aantal aangemelde teams
In alle klassen wordt een volledige competitie gespeeld.

Op voorstel van het afdelingsbestuur heeft de ALV besloten met ingang van de voorjaarscompetitie 2010 voor wat betreft de jeugdcompetitie te gaan werken met poules van 8 teams (tenminste 7 teams).

Overige informatie
o Naast hetgeen hiervoor is vermeld, heeft de ALV besloten in de seniorencompetitie vanaf de najaarscompetitie 2009 te gaan werken met flexibele regiogrenzen. In een volgende ALV wordt mogelijk een uitspraak gedaan over het spelen in poules van 8 (eventueel 7) in de seniorencompetitie, vanaf het voorjaar 2011.
o Afgesproken is om een aantal evaluatiemomenten te hanteren. Blijkt op enig moment dat de wijzigingen een negatief effect hebben dat aan die wijzigingen is toe te schrijven, dan moeten we met elkaar de vrijheid hebben om deze terug te draaien.
o Ondergetekende, de voormalige RJCL Zwolle, heeft aangegeven wel als jeugdcompetitieleider voor de hele afdeling Oost te willen fungeren. Vanaf 1 januari 2009 gaat hij dan ook als AJCL verder.

De ALV heeft op donderdag 20 november jl. ook besloten een gewijzigd competitiereglement aan te nemen. Het gewijzigde reglement gaat de komende voorjaarscompetitie al in.

Enkele bepalingen (die van belang zijn voor de competitiewedstrijden) uit dit reglement zijn:
o Een speler mag 5x (in plaats van 3x) invallen in een lager genummerd (dus hoger) team. Hetzelfde aantal geldt ook voor het invallen vanuit het voorlaatste in het laatste team en het over en weer invallen in de laagste competitieklasse. Maar let wel in totaal mag 5x worden ingevallen.
o Volgens het gewijzigde reglement mag een speler volgens de teamopgave deel uitmakend van het team die tijdens een wedstrijd niet in het enkelspel in actie komt, wel in het dubbelspel uitkomen. Dit moet op het wedstrijdformulier worden aangegeven; de naam en het bondsnummer van deze speler kunnen worden vermeld in de ruimte onder handtekening scheidsrechter(s) of jeugdbegeleiders .

Tenslotte
Achterover leunen en alles hetzij positief, hetzij negatief op je laten afkomen, vonden het afdelingsbestuur en de competitieleiders geen optie. Soms moet je initiatieven ontplooien om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen. Niet dat dit een garantie biedt dat het aantal jeugdcompetitiespelers toeneemt, of zelfs niet verder afneemt. Maar er moest wat gebeuren. En wat men ook vindt van de voorgestelde en aangenomen wijzigingen, er gebeurt tenminste wel iets.
De gezamenlijke competitieleiders wensen u en onszelf een voorspoedige en vruchtbare tafeltennisperiode toe.

Inmiddels heeft ondergetekende - in goede en fijne samenwerking met Jeroen Bokhorst (ACL), Carla Evers (voormalig RJCL Twente) en Hans Preuter (voormalig RJCL IJsselstreek) - de afdelingscompetitie JEUGD ingedeeld voor de komende voorjaarscompetitie. Op Oudejaarsdag heb ik haar gemaild naar alle wedstrijdsecretarissen en op de website van de NTTB Oost geplaatst. Leuk was het dat inmiddels een aantal complimenten van verenigingen is binnengekomen. Fijn dat mensen daartoe de moeite nemen. De afdelingscompetitie telt veelal poules van 6 teams. In de 4e klasse is er één poule van 5 teams; hierin komt o.a. Kampenion 7 uit. De 5e klasse telt zes poules; drie van 6 en drie van 7 teams. Dit laatste is nog niet gebaseerd op het ALV-besluit van november jl, maar op een besluit van het Afdelingsbestuur om teams bij voorkeur niet in poules van 5 teams in te delen. Immers, we spelen al zo weinig.

Namens de gezamenlijke competitieleiders,
Jan Ringenier,
AJCL