Trainers én hulptrainers zien er op toe/stimuleren dat:

 • De trainingen op tijd te beginnen (trainer is een kwartier a tien minuten voor aanvang van de training aanwezig).
 • Ieder lid zich afmeldt minimaal één dag voor de training of op de dag zelf i.v.m. een bijzondere reden (bv ziekte). Trainers dienen met presentielijsten te werken (in standaardvorm).
 • Er niet wordt gevloekt tijdens de trainingen (zowel door de spelers als door de trainer).
 • Er wordt samengewerkt (samen ballen rapen, samen warming-up, dingen opruimen/opzetten).
 • Er wordt getraind in sportkleding.
 • Er aan de algemene en trainingswaarden en -regels gehouden wordt; zie hieronder.
 • Zij zichzelf en andere trainers aan de gedragscode houden; zie hieronder.

Algemene waarden en -regels

Ik draag als begeleider of sporter bij aan een open en aangename sfeer:

 • Ik accepteer verschillen en toon waardering en respect voor anderen.
 • Ik discrimineer niet, pest niet, scheld niet, lach niet uit, roddel niet, beledig niet, vecht niet, gebruik geen geweld of grove taal, maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen, val de ander niet lastig en houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik ga zorgvuldig en verantwoord om met materialen: ik zit en sla o.a. niet op de tafel, schop nergens tegenaan en gooi niet met mijn batje.
 • Ik gooi de rommel in de daarvoor bestemde afvalbakken en ruim gebruikte spullen op.
 • Ik ben aanspreekbaar op wat ik doe en laat en mag een ander ook aanspreken op wat hij/zij doet en laat.

 Trainingswaarden en -regels

 • Ik doe actief mee aan de training:
 • Ik ben op tijd – tenminste 5 minuten voor aanvang van de training – aanwezig.
 • Ik train met de wil om iets te leren.
 • Ik voer de oefeningen tenminste uit zoals de trainers dat van mij verwachten.
 • Ik vraag om toestemming aan de trainers voor noodzakelijke onderbrekingen.
 • Ik meld mij af als ik een keer niet kan.

Ik heb respect voor mijn trainingsgenoten en voor de trainers:

 • Ik scheld niemand uit.
 • Ik zit niet aan iemand.
 • Ik leid niemand af.
 • Ik sla of gooi geen ballen op of richting anderen en dreig daar ook niet mee.
 • Ik luister goed naar de trainers.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer en de douche.
 • Tast niemand in zijn waarde aan: onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen.Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • Is voorzichtig: stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen van jeugdteams geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.